+47 924 28 860 

Bærekraft er vår felles sak

Ansvar er en viktig del av vår forretningsstrategi – vi tilbyr våre kunder førsteklasses og holdbare produkter og tjenester som omgir livssyklusen, noe som støttes av kontinuerlig utvikling for å oppnå en mer bærekraftig fremtid. Vi utvikler vår virksomhet og våre livssyklustjenester slik at vår og våre kunders miljøpåvirkning blir så små som mulig. Vårt mål er også å sikre et likeverdig og rettferdig arbeidsfellesskap som tar hensyn til alle interessenter. I tillegg anstrenger vi oss hele tiden for å forbedre kunnskap om våre leverandørers og partneres ansvarsaktiviteter, slik at vi kan sikre våre felles verdier – ansvar, kvalitet og kundeorientering.
 
Ansvar og det å sikre bærekraftig utvikling omfatter et bredt spekter av temaer man må vurdere. Nedenfor har vi samlet noen ting som påvirker oss og som vi påvirker i vårt miljø. Vi streber etter å være dynamiske og ta hensyn til endringer i miljøet, slik at vi kan reagere på dem i fremtiden. 

Miljømessig ansvar

Vi er forpliktet til å redusere den miljømessige påvirkningen av vår virksomhet. Vårt miljøstyringssystem har blitt kontinuerlig sertifisert i mer enn 20 år. I samsvar med kravene i systemet har vi evaluert de miljømessige aspektene ved vår virksomhet, satt mål og iverksatt miljøprogrammer. For eksempel har vi redusert energiforbruket ved vårt fabrikk i Kerava Finland med mer enn en fjerdedel, mens vår omsetning har økt med mer enn 40%.

På selskapsnivå er våre viktigste miljøaspekter utslipp som forårsakes av trafikk, energibruk og avfallshåndtering. Med tanke på disse har reduksjon av utslipp i trafikk og energibruk og forbedret avfallssortering blitt angitt som miljømessige mål. Samtidig er vårt mål å utvikle våre andre miljøpåvirkninger, som avfallshåndtering og reduksjon av matavfall.
 

Avfallssortering 

Vår produksjon, vårt utstyr og emballasjematerialer produserer avfall, noe vi kontinuerlig reduserer gjennom effektive metoder for resirkulering. Vi samarbeider med Grønt Punkt, som resirkulerer avfall fra vår emballasje, og med Renas, som resirkulerer avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr. Vi garanterer at utstyret og emballasjematerialer blir resirkulert på best mulig måte ved utløpet av produktets levetid, i samsvar med lovgivningen. I 2022 klarte vi å gjenbruke nesten 100% av det produserte avfallet, hvorav omtrent 62% ble brukt som materiale og 38% som energi.

 

Matavfall

Hvert år kastes eller ødelegges rundt 1,6 milliarder tonn mat på verdensbasis. Dette er litt over en tredjedel av all mat som produseres, og tilsvarer rundt 50 tonn mat i sekundet. Løsningene våre bidrar til egenkontroll og til å overvåke mengden matsvinn på kjøkkenet og gjøre det synlig for kundene. Slik kan vi sammen redusere det store matsvinnet som genereres i verden. 

 

Vårt selskaps karbonavtrykk

Vi beregner vår virksomhets karbonavtrykk i henhold til GHG-protokollen (Greenhouse Gas).

Våre Scope 1 & 2 utslipp har gått med totalt 15% i løpet av den femårige kontrollperioden og kom på 1 040,3 tonn CO2 i 2022. Fra starten på 2023 har vi kun anskaffet fossilfri energi, takket være dette vil våre Scope 1 & 2 utslipp falle til mindre enn halvparten av det nåværende nivået. 

Måling og beregning av våre Scope 3 utslipp er i gang. Den aller største utslippskilden er produksjonen av energi som brukes av utstyret som leveres til våre kunder. Den beste måten for oss å oppnå dette på er å tilby energieffektive løsninger og tjenester til våre kunder. Når det gjelder andre Scope 3 utslippskilder så mottar vi informasjon fra våre leverandører angående, for eksempel, transport og avfallshåndtering, I tillegg evaluerer vi utslippene som genereres av forretningsreiser og arbeidsreiser. Vi samarbeider med våre leverandører for å redusere disse utslippene.

Mengden karbondioksid som bindes av den årlige veksten i skogen vi eier overstiger i høy grad våre nåværende Scope 1 og 2 utslipp. Men ettersom det ikke er en økning av skogområdet, men den eksisterende skogens vekst, så kan ikke dette telle som utslippskompensasjon.
 

Våre produkters karbonavtrykk 

Vi har beregnet utslippene under produksjon og bruk av forskjellige modeller oppvaskmaskiner. Som en generell regel er andelen utslipp som skapes under produksjon mindre enn en prosent av utslippene som skapes under hele produktets levetid. Vi utvider beregningen av karbonavtrykk til andre produktfamilier i år.

FNs mål for bærekraftig utvikling – Miljø

9. Bærekraftig arbeid, innovasjoner og infrastruktur:
mer bærekraftig utstyr, energieffektivitet redusert bruk av vann

12. Ansvarlig forbruk:
materialer, resirkulering

13. Klimatiltak:
fossilfri energi, resirkulering, kompensasjon

Sosialt ansvar 

Likestilling, likeverd og mangfold er viktige verdier i vår selskapskultur. Ettersom vår bransje er mannsdominert så legges det enda større vekt på disse verdiene. Vi streber etter å konstant forbedre vår drift og vi har en arbeidsgruppe for likestilling, likeverd og mangfold som består av et stort utvalg personale fra forskjellige avdelinger og forskjellige stillinger. Formålet med arbeidsgruppen er å gå gjennom vår nåværende situasjon og vurdere hvordan den kan forbedres. Arbeidsgruppen utarbeider planer og foreslår tiltak som hjelper oss med å utvikle oss i den retningen vi ønsker – mot et mer likestilt, rettferdig og mangfoldig arbeidsfellesskap. Vi har også en anonym varslingskanal, Whistleblow, som hjelper oss å sikre at vi opptrer i samsvar med våre etiske prinsipper og at vi er i stand til å stadig utvikle driften vår og håndtere eventuelle klager. 

Vi utvikler stadig nye måter å arbeide mer ansvarlig på. Vårt personale besvarte en årlig personalundersøkelse som iverksettes, produseres og analyseres av Eezy Flow. Ved hjelp av resultatene fra undersøkelsen kan vi utvikle vårt arbeidsmiljø i en bedre retning. En god medarbeider- og sommerjobberfaring er resultat av en omfattende orientering, meningsfullt arbeid, en komfortabel atmosfære på arbeid, det å hjelpe hverandre, godt lederskap og inkludering i arbeidsfellesskapet – nøyaktig det vi alle ønsker på arbeidsplassen.

Den profesjonelle kjøkkenutstyrsbransjen utvikler seg raskt og det blir stadig større behov for flere fagarbeidere, derfor oppmuntrer vi også vårt eget personale til å fortsette utviklingen av sin kompetanse. Vi tilbyr våre ansatte kurs og opplæring, slik at deres kompetanse vokser med bransjen og de kan betjene våre kunder på best mulig måte. Det arrangeres forskjellige opplæringer for vårt personale, disse dekker emner som nye produkter og grunnleggende og avanserte kurs i elektrisk og kjøling. I tillegg tilbyr vi våre kunder utstyrsopplæring gjennom vår opplæringstjeneste. Vi prøver også å gjøre det mulig for vårt personale å fortsette studier ved siden av jobb ved hjelp av fleksibilitet og spesielle arrangementer. 

Det er veldig viktig for oss å sikre yrkesmessig velvære og sikkerhet, ettersom vårt mål er et sunt og sikkert arbeidsmiljø, et velfungerende arbeidsfellesskap og forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer. Formålet med trivelsaktiviteter er å opprettholde og å fremme personalets evne til å arbeide og fungere i samarbeid med linjeledelse og bedriftshelsetjenesten. Vi tilbyr vårt personale omfattende bedriftshelsetjenester og pålitelig sikkerhet på arbeidsplassen. For å sørge for sikkerhet på arbeidsplassen har vi utpekt personer som har ansvar for kulde-, gass- og elektrisk arbeid. Det er også viktig for oss at vårt personale er oppdatert og at vi tar vare på deres mentale helse, så vi lytter til våre ansatte og er fleksible på forskjellige stadier i deres liv. 

FNs mål for bærekraftig utvikling – Sosialt

3. God helse og velvære:
Bedriftshelsetjeneste og sikkerhetstjenester, fridager

5. Likestilling mellom kjønnene:
Arbeidsgruppen for likestilling, likeverd og mangfold

10. Reduksjon av ulikhet:
Arbeidsgruppen for likestilling, likeverd og mangfold

Økonomisk ansvar

Vi er et ISO 9001- og ISO 14001-sertifisert selskap i Norge, Finland, Estland og Sverige. I henhold til sertifikatenes krav er vi forpliktet til å forstå og designe det best mulige driftsmiljøet og evaluere både ytelses- og miljømessige aspekter. Basert på dem har vi satt oss mål og innført miljø- og driftsprogrammer. Vi har vært sertifisert kontinuerlig i 20 år. Våre sertifikater er gyldige for tre år av gangen og forblir gyldige gjennom oppfølgingsrevisjoner. 

Design og produksjon av profesjonelt kjøkkenutstyr og innredning, salg og markedsføring av løsninger og levering av støttetjenester til kunder lokalt, via internasjonale salgskanaler og marine- og offshoresektoren.

Med hensyn til risikostyring så vurderer vi risikoer fra land til land, og vi opererer for eksempel ikke i markeder hvor vi føler at risikoer som korrupsjon er høye. Vi opererer heller ikke i markeder hvor landets politiske struktur forhindrer at det frie markedet fungerer. 

Vi har tett kontakt med våre leverandører og har langvarige samarbeid med mange av dem, skapt gjennom delte verdier. Ansvar og kvalitet er viktig for oss, noe som betyr av våre leverandører undersøkes grundig før vi begynner å samarbeide, og etter det har vi tett kontakt med leverandøren og opprettholder nøyaktig kvalitetskontroll. I tillegg vurderer vi våre leverandørers ansvar gjennom en ansvarsundersøkelse hvor vi stiller omfattende spørsmål om tema knyttet til forskjellige ansvarsområder.

FNs mål for bærekraftig utvikling – Økonomi

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst:
Tiltak mot barnearbeid og overholdelse av lover, også når det gjelder kunder og leverandører

16. Fred, rettferdighet og sterke institusjoner:
Vi er mot korrupsjon og vi opererer ikke i de markedene hvor vi har vurdert at det er en risiko, som for eksempel den private restaurantbransjen i Latvia og Litauen. 

Utvikle ditt eget ansvar med vår hjelp

I henhold til våre ansvarsverdier anstrenger vi oss for å skape produkter og livssyklustjenester som hjelper våre kunder med å utvikle sine egne ansvarsaktiviteter. I utviklingsprosessen tar vi hensyn til mangelen på ansatte på området, ergonomi, agilitet, holdbarhet og kvalitet. For oss betyr livssyklustjenester at vi tilbyr våre kunder alt fra design til den endelige resirkuleringen av produktet. Med vår hjelp kan du bevege kjøkkenet ditt i retning av en mer bærekraftig fremtid. Du kan lese mer om våre tjenester i avsnittet Tjenester på vår nettside.