+47 924 28 860 

Om Metos AS og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 

Generelt: 
Metos AS er en ledende leverandør av storkjøkkenutstyr og service på dette i det norske marked, med en omsetning på 300 mill. Metos AS tar hånd om hele prosessen fra prosjektering til levering og service. Metos AS er en del av Metos-gruppen med hovedkontor i Finland og salgs-/service selskaper Finland, Sverige, Norge, Latvia, Litauen, Estland, Nederland og Belgia. Metos-gruppen omsetter for ca. 1900 mill. NOK og eies av det italienske konsernet Ali Group med hovedsete i Milano. Ali Group er ledende innen salg og produksjon av storkjøkken-utstyr i Europa og verden. Ali Group stiller strenge etiske krav til oss som leverandør. 

Vi er sertifisert i henhold til ISO-9001:2015 og ISO-14001:2015. 
Daglig leder: Joakim Berndtsson 
Styrets leder: Sami Kuparinen 

Driftsområde
Hovedkontor med salg, service, administrasjon og lager er lokalisert på Holmlia i Oslo, avdelingskontorer med salg og service i Kristiansand, Bergen Hamar og Trondheim. 


Våre retningslinjer og rutiner for å håndtere risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold: 
Ansvarlig drift og det å bidra positivt til samfunnet vi er en del av, er kjerneverdier for Metos AS. Alle våre produkter og vår virksomhet skal være i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder og standarder for anstendige arbeidsforhold. 

Vi følger norsk lovverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og for likestilling og fravær av diskriminering. Vi forventer det samme av våre leverandører og forretningspartnere som vi krever av oss selv – at alle ansatte og andre som berøres av virksomheten behandles med respekt og verdighet. 
Denne forventningen kommuniseres via våre «Etiske retningslinjer for leverandører» (Code of conduct for suppliers). 
I tråd med åpenhetsloven gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger for egen virksomhet og 
leverandørkjede. 
 

Overordnet om våre aktsomhetsvurderinger 
Vi har hatt et langvarig og tett samarbeid med våre leverandører. Basert på dette samarbeidet, herunder en rekke fabrikkbesøk, har vi vurdert risikoen for brudd på menneske¬rettigheter og arbeidstakerrettigheter hos våre leverandører som lav. I tillegg ligger fabrikkene i Europa. Vi har også ut fra geografisk plassering vurdert risikoen som lav. 

Vi anerkjenner at det kan være risiko hos våre leverandørers leverandører ved produksjon og leveranse av råvarer. 
Vi har i våre aktsomhetsvurderinger derfor primært satt søkelys på våre lokale leverandører i Norge.

Våre prioriterte områder og vurdering av risiko


Kjønnslikestilling: 
Selskapet består av 81 ansatte, hvorav 61 menn og 20 kvinner. Ved vårt lager arbeider ingen kvinner, ved vår operative serviceavdeling arbeider 1 kvinne. Det er ingen grunn til at kvinneandelen ikke kan økes, vi oppfordre aktivt kvinner til å søke. 

Bruk av innleid arbeidskraft 
Vi har på generelt grunnlag vurdert en viss risiko for brudd på arbeidstakerrettigheter knyttet til at en av våre leverandører i stor grad benytter utenlandsk arbeidskraft. Vi har iverksatt dialog med leverandøren for å tydeliggjøre at vi stiller krav om at alle som jobber for Metos har fast ansettelse, gyldig arbeidskontrakt og lønns- og arbeidsvilkår som tilsvarer tariffestede krav. 

Sikkerhet på arbeidsplassen: 
Den mest fremtredende risikoen for negative påvirkninger på individers liv, sikkerhet, helse, 
trivsel og verdighet i vår virksomhet er mulige skader som kan ramme ansatte på vårt lager og våre serviceteknikere. 
Vår risikovurdering knyttet til HMS har avdekket at de mest kritiske mulige konsekvenser 
er personskader ved bruk av kappemaskiner og løfteutstyr samt strømgjennomgang ved feilsøking av utsyr. Vi jobber systematisk i samarbeid med ansatte for å hindre at slike skader skal oppstå, gjennom våre rutiner for HMS. Disse er nærmere beskrevet i vår Håndbok for Service samt JSA. Alle avvik følges opp. Vi har månedlig sikkerhetsmøte med oppfølging av innrapporterte skader og uønskede hendelser. 

Vesentlige risikoområder i leverandørkjeden 
Våre produkter er i all hovedsak produsert av ledende Europeiske produsenter og representerer derfor liten risiko. Vi vurderer alle våre leverandører av en størrelse som er vesentlig inn mot vår virksomhet. Generelt vurderer vi risikoen for brudd til å være lav. 
Vi har en oversiktlig leverandørkjede i Norge. Vi kjenner våre leverandører godt gjennom etablerte partnerskap over en lang periode. Vi har årlige revisjoner av disse leverandørene hvor vi også gjennomgår menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 
For innkjøpte tjenester er det spesielt kantine og renhold som vi har årlige gjennomganger med for å sikre at ansatte her har gyldig arbeidskontrakt og lønns- og arbeidsvilkår som tilsvarer tariffestede krav. 
For leverandører utenfor Norge håndteres disse av våre eiere, Metos Oy og Ali Group. Som verdens største innenfor sitt felt har de en fastlagt politikk for at håndhevelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold etterleves. Metos Oy er vår hovedleverandør med hovedkontor i Kerava i Finland 
Vi har regelmessig dialog med våre leverandører og kommuniserer tydelig våre forventninger knyttet til HMS, anstendige lønnsforhold, fagforeningsfrihet og arbeid mot enhver form for diskriminering, også med hensyn til likestilling mellom kjønnene. Vi vurderer risikoen for moderne slaveri i vår leverandørkjede som lav, men har fokus på problemstillingen og vil sette inn tiltak dersom situasjonen tilsier det. 

Løpende tiltak for å begrense risiko i leverandørkjeden: 
Gjennom våre «Etiske retningslinjer for leverandører» (Code of conduct for suppliers) kommuniserer vi tydelig forventningen om at våre leverandører følger internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv og anstendige arbeidsforhold. Våre leverandører skal kreve det samme av sine leverandører. Dersom det oppdages brudd på menneskerettigheter og grunnleggende standarder for anstendig arbeid hos en leverandør eller underleverandører, eller vesentlig risiko for slike brudd, skal vi informeres omgående. Dersom det avdekkes mulige eller faktiske brudd i leverandørkjeden, følger vi opp gjennom dialog med den aktuelle leverandøren og aktuelle interessenter, som fagforening. Brudd som ikke adresseres innen rimelig tid, kan føre til at kontrakt suspenderes eller termineres. 

Implementering: 
Daglig leder har overordnet ansvar og rapporterer til styret. 
Forpliktelsen og tilhørende policy forankres i selskapets styringssystem og rutiner. 
Alle ansatte gjøres oppmerksom på våre forpliktelser og sin rolle i å bidra til gjennomføring. 
Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for vår leverandørkjede og krever det samme fra våre leverandører 
Vi etablerer rutiner for regelmessige aktsomhetsvurderinger og rapportering i tråd med åpenhetsloven 
Vi følger opp informasjon om negative konsekvenser og vesentlige risiko for ansatte og andre berørt av vår virksomhet 
Etterlevelsen av vår policy for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige 
arbeidsforhold gjennomgås årlig. 

 

Kontakt: 

For spørsmål om denne redegjørelsen og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kontakt selskapets kvalitetssjef på 
E-post: rolf.johannesen@metos.no 
eller daglig leder: joakim.berndtsson@metos.no